News

برای اولین بار-مسابقه نقشه مفهومی مسیرهای ایمونولوژیک 25 January 2023

برای اولین بار-مسابقه نقشه مفهومی مسیرهای ایمونولوژیک

آموزش نحوه ثبت نام و موضوع های مرتبط و دستورالعمل شرکت در فایل آموزشی موجود در سایت اطلاع رسانی شده است.

تاریخ های مهم: تمدید دریافت آثار و خلاصه مقالات تا انتهای بهمن 1401 01 January 2023

تاریخ های مهم: تمدید دریافت آثار و خلاصه مقالات تا انتهای بهمن 1401

تمدید دریافت آثار و خلاصه مقالات تا انتهای بهمن 1401

Copyright © 2023 International Congress of Immunology and Allergy (ICIA).