زمان

هزینه ی کارگاه با تخفیف ثبت نام

هزینه ی کارگاه

مکان برگزاری کارگاه

مرکز برگزار کننده

مدت زمان

مدرس کارگاه

عنوان کارگاه

ردیف

سوم اردیبهشت ماه

30 هزار تومان

60 هزار تومان

دانشگاه علوم پزشکی ایران-دانشگده پزشکی-گروه ایمونولوژی

دانشگاه علوم پزشکی ایران-دانشگده پزشکی-گروه ایمونولوژی

دو جلسه دو ساعته

دکتر مجید خوش میرصفا

آشنایی و آموزش عملی استفاده از نرم افزار SPSS (برای تجزیه و تحلیل آماری و رسم نمودارهای مربوطه) (Instruction and practical work with SPSS)

۱

چهارم اردیبهشت

30 هزار تومان

60 هزار تومان

دانشگاه علوم پزشکی ایران-دانشگده پزشکی-گروه ایمونولوژی

دانشگاه علوم پزشکی ایران-دانشگده پزشکی-گروه ایمونولوژی

دو جلسه دو ساعته

دکتر مجید خوش میرصفا

آشنایی و آموزش عملی استفاده از نرم افزار گراف پد پریزم (برای محاسبات آماری پیشرفته و رسم نمودارهای مربوطه) (Instruction and practical work with graph pad prism

۲

پنجم اردیبهشت

75 هزار تومان

۱5۰ هزار تومان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پزشکی- گروه میکروبیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پزشکی- گروه میکروبیولوژی

یک روزه

دکتر ابراهیم فقیه لو

بررسی بیان ژن با  استفاده از روش Real time PCR(Gene expression analysis using Real time PCR method)

۴

چهارم اردیبهشت

50 هزار تومان

۱۰۰ هزار تومان

آزمایشگاه پژوهشکده گوارش

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- پژوهشکده گوارش و کبد

هشت ساعت

کاوه بقایی، سمانه بیگی

کشت سلول و تکثیرسلولهای بنیادی مزانشیمی (Stem Cell expansion)

۵

پنجم اردیبهشت

50 هزار تومان

۱۰۰ هزار تومان

آزمایشگاه پژوهشکده گوارش

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- پژوهشکده گوارش و کبد

هشت ساعت

کاوه بقایی، سمانه بیگی

کارگاه Real-time PCR(Real-time PCR)

۶

چهارم و پنجم اردیبهشت

۱۰۰ هزار تومان

2۰۰ هزار تومان

بیمارستان فوق تخصصی صارم، پژوهشکده سلولی، مولکولی و سلولهای بنیادی صارم

پژوهشکده سلولی، مولکولی و سلولهای بنیادی صارم

دو روز

دکتر محمود بزرگمهر (ایمونولوژیست)، دکتر احد زارع (ایمونولوژیست)

کارگاه فلوسایتومتری تحقیقاتی و تشخیص طبی:  اصول و نکات ضروری (Flow cytometry in research and clinical diagnosis: basics and key notes)

۷

پنجم اردیبهشت

50 هزار تومان

۱۰۰ هزار تومان

مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی

مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی

یک روزه

زهرا علیزاده

ایمونوسیتوشیمی (Immunocytochemistry)

۸

چهارم اردیبهشت

50 هزار تومان

۱۰۰ هزار تومان

مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی

مرکز تحقیقات ایمونولوژی آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سه ساعت و نیم

راهله شکوهی شورمستی

تست های تشخیص آزمایشگاهی آلرژی (تئوری و عملی) (Allergy Diagnostic Tests (In vitro) (Theoretical and practical) )

۹

سوم اردیبهشت ماه

50 هزار تومان

۱۰۰ هزار تومان

بیمارستان فوق تخصصی صارم، مرکز تحقیقات باروری و ناباروری صارم

مرکز تحقیقات باروری و ناباروری صارم

یک روزه

احد زارع

روش  ایمونوتراپی لنفوسیتی در  بیماران سقط مکرر و شکست مکرر IVF (Lymphocyte Immunotherapy (LIT) in Recurrent Spontaneous Abortion  and implantation failure)

۱۳

این گروه 4 کارگاه دارن که برای برگزاری توسط شرکت ابتین ژن سی درصد تقاضا دارند

 

150هزار تومان

 

انستیتو پاستور تهران

تئوری/1 روزه

شهریار عبدلی، مسعود سیدین خراسانی،  قاسم باقرپور

کارگاه آموزشی معرفی تکنولوژی های ویرایش ژنوم با تاکید بر روش مدرن  CRISPR/Cas9 (An Introduction of Genome editing technologies workshop; highlighted in CRISPR/Cas9 method)

۱۴

   

تئوری 1500000، تئوری و عملی 2400000

 

انستیتوپاستور تهران

تئوری-عملی/1 روزه

مسعود سیدین خراسانی، قاسم باقرپور، شهریار عبدلی

کارگاه آموزشی اصول طراحی پرایمر و PCR (Primer designing principle and PCR)

۱۶

   

150هزار تومان

 

اندیشکده

تئوری/1 روزه

مسعود سیدین خراسانی، قاسم باقرپور

کارگاه آموزشی نرم افزار Snap Gene: از طراحی پرایمر تا کلونینگ (Snap Gene Software Workshop: from primer design to cloning)

۱۷

پنجم اردیبهشت

1۰۰ هزار تومان

2۰۰ هزار تومان

محل مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی

مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی

یک روزه

دکتر بابک ارجمند- دکتر سید حمیدرضا آقایان

تولید فراورده های سلولی جهت کاربرد بالینی (Cell-based products manufacturing for clinical application)

۱۸

پنجم اردیبهشت

50 هزار تومان

۱۰۰ هزار تومان

دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، گروه ایمونولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، گروه ایمونولوژی

یک روزه

دکتر فرهاد جدیدی نیارق، دکتر جمشید حاجتی، دکتر نسیم خشت چین، دکتر سمانه عرب

واکسن های بر پایه سلول های دندرتیک برای ایمونوتراپی سرطان در مدل تجربی (Dendritic cell based vaccines for cancer immunotherapy in the experimental model)

۱۹

سوم و چهارم اردیبهشت ماه

50 هزار تومان

۱۰۰ هزار تومان

سایت دانشکده پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پزشکی- گروه میکروبیولوژی

دو روز

محمد جواد نصیری و  علی پور محمد

کارگاه مطالعه نظامند و متاآنالیز (Systematic review and Meta-analysis workshop)

۲۰

سوم و چهارم اردیبهشت ماه

۱۰۰ هزار تومان

2۰۰ هزار تومان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پزشکی- گروه ایمونولوژی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پزشکی- گروه ایمونولوژی

دو روز

سید امیر جلالی

کارگاه تئوری و عملی فلوسیتومتری (Theoretical and practical workshop on flowcytometry)

۲۱

سوم، چهارم و پنجم اردیبهشت ماه

۱۰۰ هزار تومان

2۰۰ هزار تومان

دانشگاه علوم پزشکی ایران-دانشگده پزشکی-گروه ایمونولوژی

دانشگاه علوم پزشکی ایران-دانشگده پزشکی-گروه ایمونولوژی

سه روز

فاطمه فرجی

نمایش فاژی (Phage display)

۲۲

چهارم و پنجم اردیبهشت ماه

245 هزار تومان

35۰ هزار تومان

پژوهشگاه رویان

پژوهشگاه رویان

دو روز

پردیس خسروانی، سید معصومه عظیمی، پارسا توسلیان

فلوسایتومتری و فتوتایپ ایمنی (Flowcytometry and immunophenotyping)

۲۳

چهارم اردیبهشت

   

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پزشکی- گروه ایمونولوژی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پزشکی- گروه ایمونولوژی

هشت تا دوازده صبح

دکنرسیاوش احمدی نوربخش، سمیه صادقی و هدی رحمانی

کارگاه عملی و جراحی پیشرفته کار با حیوانات آزمایشگاهی (Advanced practical-surgical techniques in working with laboratory animals)

۲۴

سوم اردیبهشت ماه

75 هزار تومان

۱5۰ هزار تومان

دانشگاه علوم پزشکی ایران-دانشگده پزشکی-گروه ایمونولوژی

دانشگاه علوم پزشکی ایران-دانشگده پزشکی-گروه ایمونولوژی

یک روزه (چهار جلسه دو ساعته)

دکتر محمد مهدی رنجبر

کارگاه ایمونواینفورماتیک؛ طراحی پیشرفته نسل های نوین واکسن ها و ارزیابی آلرژنستی (Immunoinformatic workshop; Professional designing of novel generation of vaccines and allergenicty evaluation)

۲۵

چهارم اردیبهشت

50 هزار تومان

۱۰۰ هزار تومان

دانشگاه علوم پزشکی ایران-دانشگده پزشکی-گروه ایمونولوژی

دانشگاه علوم پزشکی ایران-دانشگده پزشکی-گروه ایمونولوژی

یک روزه (چهار جلسه دو ساعته)

دکتر محمد مهدی رنجبر

طراحی و مهندسی پیشرفته آنتی بادی (انفورماتیک آنتی بادی) (Professional Antibody Engineering and Design (Antibody informatics)

۲۶

پنجم اردیبهشت

50 هزار تومان

۱۰۰ هزار تومان

دانشگاه علوم پزشکی ایران-دانشگده پزشکی-گروه ایمونولوژی

دانشگاه علوم پزشکی ایران-دانشگده پزشکی-گروه ایمونولوژی

یک روزه (چهار جلسه دو ساعته)

دکتر محمد مهدی رنجبر

آنالیزهای ایمونوژنتیکی و بیوانفورماتیکی MHC و روش های محاسباتی جمعیتی آن (Immunogenetic and bioinformatic analysis of MHC and its population computational methods)

۲۷

چهارم اردیبهشت

50 هزار تومان

۱۰۰ هزار تومان

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

یک روزه (شش ساعته)

دکتر ستار گرگانی

اصول وسترن بلات و کاربرد آن در آزمایشگاه پزشکی (Principle of Western Blotting and its application in medical lab )

۲۸

سوم اردیبهشت ماه

55 هزار تومان

۱1۰ هزار تومان

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران

شرکت آبتین ژن گستر

یک روزه (از 8:30 تا 4 عصر)

دکتر بهروز صادقی کلانی، دکتر شهریار عبدلی، دکتر علیرضا ژاپنی نژاد، دکتر فرامرز مسجدیان، علی شیوایی

مجموعه کارگاه های مولکولی آبتین ژن (طراحی پرایمر و پروب) (Designinig primers and probes) Abtin Genes molecular workshop series))

۲۹

چهارم اردیبهشت

65 هزار تومان

۱3۰ هزار تومان

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران

شرکت آبتین ژن گستر

یک روزه (از 8:30 تا 4 عصر)

دکتر بهروز صادقی کلانی، دکتر شهریار عبدلی، دکتر علیرضا ژاپنی نژاد، دکتر فرامرز مسجدیان، علی شیوایی

مجموعه کارگاه های مولکولی آبتین ژن (PCR و الکتروفورز) (PCR and electrophoresis) Abtin Genes molecular workshop series))

۳۰

پنجم اردیبهشت

75 هزار تومان

۱5۰ هزار تومان

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران

شرکت آبتین ژن گستر

یک روزه (از 8:30 تا 4 عصر)

دکتر بهروز صادقی کلانی، دکتر شهریار عبدلی، دکتر علیرضا ژاپنی نژاد، دکتر فرامرز مسجدیان، علی شیوایی

مجموعه کارگاه های مولکولی آبتین ژن (Real-time PCR) (Real-time PCR) Abtin Genes molecular workshop series))

۳۱

 

75 هزار تومان

۱5۰ هزار تومان

مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، بانک سلول های انسانی و جانوری

مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

چهار ساعت

مهرتاز ایزد پناه، معصومه اسدی

جداسازی سلولی با استفاده از تکنیک MACS (Magnetic activated cell separation)

۳۲

 

60 هزار تومان

۱2۰ هزار تومان

مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، بانک سلول های انسانی و جانوری

مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

چهار ساعت

زهرا الیاسی، زهره هاشمیان

سنجش میزان اثر سمیت مواد و بررسی تکثیر و قدرت حیات سلولی به روش MTT (MTT Cytotoxicity Assay)

۳۳

 

150هزار تومان

3۰۰ هزار تومان

مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، بانک سلول های انسانی و جانوری

مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

یک روزه

معصومه اسدی، مهرناز ایزد پناه، هدیه رحمتی، سپیده آشوری، مریم فرقدان

جداسازی و کشت سلول های بنیادی مزانشیمی نمونه ای از کشت های سلولی ابتدایی (Primary cell culture: Mesenchymal stem cell isolation and culture)

۳۴

 

۱2۰ هزار تومان

240 هزار تومان

مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، بانک سلول های انسانی و جانوری

مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

دکتر رضا فلک، محمد داوود زاده غلامی

عبدالرضا دانشور آملی، معصومه اسدی، مهرناز ایزد پناه، هدیه رحمتی،  سپیده آشوری،  مریم فرقدان

کشت سلول های انسانی و جانوری (Human and Animal Culture)

۳۵

پنجم اردیبهشت

50 هزار تومان

۱۰۰ هزار تومان

دانشگاه علوم پزشکی ایران-دانشگده پزشکی-گروه ایمونولوژی

دانشگاه علوم پزشکی ایران-دانشگده پزشکی-گروه ایمونولوژی

یک روزه (از 8 صبح تا 18 عصر)

دکتر رضا فلک، محمد داوود زاده غلامی

الکتروفورز ژل پلی آکریلامید و وسترن بلات (SDS-PAGE and Western blot)

۳۶

 

75 هزار تومان

۱5۰ هزار تومان

مرکز سلول های بنیادی برای همه

شرکت رویان زیست تک پژوه

یک روزه

حسن رسولی

مقدمه ای بر فن آوری ویرایش ژنومی کریسپر و طراحی وکنور های Knock -out و Knock-in (Introduction to CRISPR genome editing technology and designing Knock-out and Lnock-in vectors)

۳۷

 

۱۰۰ هزار تومان

2۰۰ هزار تومان

مرکز سلول های بنیادی برای همه

شرکت رویان زیست تک پژوه

یک روزه

 

کشت و نگهداری سلول های بنیادی پر توان انسانی (Culture and Maintenance of Human Pluripotent Stem Cells ( hPSCs))

۳۸