ثبت نام درکنگره آغاز گردید.

ثبت نام با تخفیف در کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی آغاز گردید.